2009/11/20

FN:s barnkonvention fyller 20 år idag!
Idag uppmärksammas barns mänskliga rättigheter, när FN:s Barnkonvention fyller 20 år.


Det här är barnkonventionens fyra huvudprinciper:

  • "Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den."
  • "Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall."
  • "Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen."
  • "Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad."

Sverige var ett av de första länderna som skrev under konventionen, och i dag har alla FN:s medlemsstater förutom USA och Somalia antagit konventionen. Trots att barnkonventionen följs bra i Sverige är det inte så många barn som vet om att den finns.


"Det är av största vikt att barn känner till sina rättigheter och det gäller särskilt de barn som dagligen far illa. Barn som inte känner till att de har rättigheter, kan eller vågar inte be vuxenvärlden om hjälp. Men ett barn som vet att det har rätt att ha det bra, vågar be om hjälp och kan därigenom förändra sin egen – och även andra barns – situation" skriver företrädare för Barnombudsmannen, BRIS, ECPAT Sverige, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef Sverige och World Childhood Foundation. Läs mer här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3819357.svd


Tycker du att det skulle vara kul och meningsfullt att stödja och engagera dig för barns rättigheter?

Eller är du bara intresserad och vill veta lite mer? Besök: http://globalportalen.org. eller hemsidorna som är listade nedan.


http://www.plansverige.org

http://www.rb.se

http://www.sos-barnbyar.se

http://www.unicef.se

http://www.bris.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar